Privacyverklaring en Cookiebeleid

Privacyverklaring en Cookiebeleid

Laatste aanpassing: 06 april 2019

Reuze Rommelmarkt Humelgem organiseert jaarlijkse een reuze rommelmarkt in Humelgem. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reuze Rommelmarkt Humelgem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Reuze Rommelmarkt Humelgem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze Facebook pagina.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Reuze Rommelmarkt Humelgem verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

Bovenstaande doeleinden en rechtsgronden, alsook:

het versturen van nieuwsbrieven, korte berichten en uitnodigingen voor activiteiten dat te maken hebben met onze Rommelmarkt via e-mail, SMS of berichtendiensten (bv. WhatsApp of Facebook Messenger);

Reuze Rommelmarkt Humelgem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bovenstaande persoonsgegevens, alsook:

uittreksel van strafregister, Model 2;

opleidingen en vormingen;

beroep en betrekking.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan Derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Bewaartermijn

Reuze Rommelmarkt Humelgem streeft ernaar om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bezoekers van de publieke website

Na 1 jaar wordt enkel samengevatte informatie bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Elke gebruiker kan dit doen via het paswoord-beveiligde Ledenplatform. Lukt dit niet? Eerder in dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

U kan ons ook contacteren via onze facebook pagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onze Facebook pagina.

Wijziging Privacy Statement

Reuze Rommelmarkt Humelgem kan zijn privacy statement wijzigen. Van een eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

195